ΕΜΧ - Ενωση Μαστιχοπαραγωγω Χίου

Αίτηση Εργαζόμενου

(Αναζητάτε εργασία στην καλλιέργεια Μαστίχας)

Επιθυμητή Ημερομηνία Απασχόλησης

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και η παρούσα ιστοσελίδα ουδόλως ελέγχουν, ουδεμία γνώση έχουν, ουδεμία εγγύηση παρέχουν και ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν αναφορικά με την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα, τις ικανότητες ή τις ιδιότητες των εμφανιζομένων στην παρούσα ιστοσελίδα ως ενδιαφερομένων για παροχή ή λήψη εργασίας. Η έρευνα και η ευθύνη της επιλογής κατάλληλου αντισυμβαλλομένου και οιαδήποτε μορφής σχετική ζημία ή ηθική βλάβη τυχόν προκληθεί, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συμβαλλομένων και η παρούσα ιστοσελίδα, όπως και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ουδόλως ελέγχουν, εγκρίνουν, συνηγορούν ή προτείνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τους εμφανιζομένους στην παρούσα ιστοσελίδα ως ενδιαφερομένους για σύναψη εργασιακής σχέσης οιασδήποτε μορφής, σε κάθε δε περίπτωση η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και η παρούσα ιστοσελίδα ρητά δηλώνουν ότι αποκλείουν κάθε σχετική ευθύνη τους.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα