Προκήρυξη για Τεχνικό Ασφαλείας

Προκήρυξη για Τεχνικό Ασφαλείας

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, προκηρύσσει μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας διάρκειας δύο (2) ετών. Η θέση αφορά συγκεκριμένα στα εξής:

1.Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στο Εργοστάσιο Μαστίχας (κατ. Β) με 25 εργαζόμενους.

2.Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στο Εργοστάσιο Τσίκλας (κατ. Β) με 12 εργαζόμενους.

3. Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στα Κεντρικά Γραφεία (κατ. Γ.) με 14 εργαζόμενους.

Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας περιγράφονται αναλυτικά στα Άρθρα 6 και 7 του Νόμου 1568/85 ‘‘Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων’’ (Φ.Ε.Κ. 177A της 18.10.85) καθώς και σε άλλα σημεία του προαναφερομένου Νόμου, όπως και στο Άρθρο 5 του Π.Δ.17/96 ‘‘Μέτρα για βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ.’’(Φ.Ε.Κ. 11A της 18.01.96).

Τα απαραίτητα προσόντα του Υποψηφίου, είναι αυτά που ορίζονται στο Άρθρο 5 του Ν. 1568/85, στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ 294/88 και στο άρθρο του Π.Δ 17/96.

Κατάθεση προσφορών έως τις 10 Μαρτίου 2016, στη Γραμματεία Διεύθυνσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Υπεύθυνη: κα Παρθενίδου Ειρήνη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22710-21001#204